Posiadanie szczelnego zbiornika na nieczystości, czyli szamba, wiąże się z koniecznością odbioru zgromadzonych w nim ścieków. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.) każda nieruchomość, która nie zostanie podłączona do sieci kanalizacyjnej, powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości i ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. Ustawa wymaga ponadto od właścicieli, aby wykorzystywali te urządzenia do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz zobowiązuje ich do tego, aby zgromadzone tak nieczystości były usuwane w sposób zgodny z przepisami ustawy. Innymi słowy należy zamówić wóz asenizacyjny.

Kiedy należy zamówić wóz asenizacyjny

Najprostszym, ale i najmniej poręcznym sposobem na sprawdzenie poziomu napełnienia szamba jest zdejmowanie ciężkiej żeliwnej pokrywy u zaglądanie od czasu do czasu do zbiornika. Poziom ścieków w szambie zdecydowanie lepiej kontroluje się za pomocą zamontowania w nim mechanicznego, a najlepiej elektronicznego czujnika. Pierwszy działa na zasadzie pływaka, który unoszony jest przez wypełniające zbiornik ścieki. Wymaga on okresowej obserwacji. Drugi – znacznie wygodniejszy, napełnianie szamba sygnalizuje świetlnie lub dźwiękowo. Wóz asenizacyjny warto zamówić na kilka dni przed napełnieniem się szamba, dzięki temu unikniemy sytuacji, w  której zbiornik jest przepełniony, a firma asenizacyjna nie ma wolnych terminów.

Udokumentuj odbiór ścieków

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele gospodarstw są zobowiązaniu do udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazania umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie. Ważny jest także dowód płacenia za takie usługi.